Start Z życia szkoły Rok szkolny 2010/2011 Konkurs czytelniczy „Przyjaciele Bullerbyn”

Konkurs czytelniczy „Przyjaciele Bullerbyn”

Konkurs czytelniczy „Przyjaciele z Bullerbyn”

W dniu 27.10.2010r. odby? si? konkurs czytelniczy „Przyjaciele z Bullerbyn” zorganizowany przez pani? Beat? Chmielewsk? - bibliotekark? szkoln? ZSS w Stradunach oraz pani? Agnieszk? ?uczy?sk? pracownika Filii bibliotecznej w Stradunach. Konkurs adresowany by? do uczniów klas III szko?y podstawowej. Ogó?em w imprezie wzi??o udzia? 26 dzieci, ich zadaniem by?o rozwi?zanie testu sprawdzaj?cego znajomo?? lektury „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren. 
Po sprawdzeniu prac black porn komisja postanowi?a przyzna? nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca, pozosta?ym uczestnikom wr?czono s?odki upominek.

Nagrody otrzymali:

I miejsce Julia Sienkiewicz – ucz. kl. III b,

II miejsce Martyna Rynkowska – ucz. kl. III b,

III miejsce Klaudia Suszczy?ska – ucz. kl. III a.

Organizatorzy: Beata Chmielewska, Agnieszka ?uczy?ska